Privacyverklaring

https://www.mollenmetaal.nl/


Mollen Metaal 
geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mollen Metaal. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01.06.2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt de contactgegevens onderaan dit schrijven.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Kahlo-hosting/Sohosted

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Kahlo-hosting/Sohosted. Kahlo-hosting/Sohosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Kahlo-hosting/Sohosted heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.  Kahlo-hosting/Sohosted  zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.

Kahlo-hosting/Sohosted kijkt niet naar de inhoud van uw communicatie. Net als wij, monitoren zij geen gesprekken, kijken niet naar de inhoud van uw e- mailberichten of chats en houden niet bij welke websites u verder bezoekt.
Klik hier voor de privacyverklaring van Kahlo Websites.

SSL Website
Deze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding. 

Linkjes naar derden (externe linkjes) 
Op deze website vindt u ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u bezoekt via links vanaf deze site.

E-mail

Libra Service

Onze website maakt gebruik van de diensten van Libra Service, een derde partij die het e-mailverkeer afhandelt via een eigen emailserver. 

Libra is AVG-proof. en heeft haar organisatie aangepast aan de AVG-eisen.
Voor meer informatie over hun dienstverwijzing verwijzen wij graag naar de privacyverklaring op de site van Libra Service. 

Contactformulier

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van uw vraag of opmerking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die u verstrekt waarbij we uw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en bijvoorbeeld niet voor (gerichte) marketing.  Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mollen Metaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons -binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt- daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze cliënt bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek van deze strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek van deze strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens -tot je de beperking opheft- niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen (uitzonderingen daargelaten) een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt, of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mollen Metaal. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Cookies voor een prettig websitebezoek

Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet. U kunt cookies ook altijd zelf via de browser van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Wat doen we verder met cookies?

We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant!

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een website bezoek of de pagina’s die u vaak bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

Social media:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. We raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat u geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens die betrekking hebben tot u, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Met wie kunt u contact opnemen? 

Kort samengevat kunt u dus contact opnemen indien u vragen of opmerkingen hebt:

  • over deze Privacyverklaring,
  • om een schending van de Privacyverklaring te melden,
  • of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken
  • of indien u bezwaar hebt tegen het ongevraagd gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. 

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren.NB: Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen.

Contactgegevens

Mollenmetaal
KVK: 17111619
’t Rootven 26, 5531 MB Bladel
Postbus 25, 5530 AA Bladel

tel: 0497-339740 (algemeen)
fax: 0497-385545
e-mail: info@mollenmetaal.nl