Privacy Policy

Mollen Metaal BV
t Rootven 26
5531 MB Bladel
KvK nummer: 17111628

Waarom deze privacyverklaring?

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Mollen Metaal verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mollen Metaal verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Adresgegevens
 • Factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Relatie

Cliënten, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtnemers, opdrachtgevers, medewerkers, abonnees, samenwerkingspartners ingehuurde of ingeleende medewerkers waarmee Mollen Metaal BV een zakelijke overeenkomst is aangegaan

Geldigheid

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01.06.2018, met het publiceren van een nieuwe versie op de website vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Met welk doel verwerkt Mollen Metaal persoonsgegevens?

Mollen Metaal BV gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om de activiteiten te kunnen uitvoeren die passen bij de doelstellingen van Mollen Metaal BV:

Volledig naar wens klant ontwikkelen en produceren van kwalitatief hoogwaardige containers, kipperbakken en grote lasconstructies voor mobiele toepassingen. We gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel of met een ander doel dan u kwalitatief goed werk te kunnen blijven bieden. Tenzij u aangegeven heeft daar prijs op te stellen, sturen we u ook geen direct mail.

N.B. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan in een normale klant-leverancier-relatie te doen gebruikelijk is; facturering, informatie over wijziging van producten, check op kredietwaardigheid, diensten of adres, om goederen of diensten af te kunnen leveren, verzenden van een nieuwsbrief, belastingaangifte.

Mollen Metaal BV gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons toevertrouwt, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacy-wetgeving en op dezelfde wijze als Mollen Metaal BV; dit is in een overeenkomst met deze partijen vastgelegd.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn niet te herleiden tot u als persoon en dus geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Mollen Metaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens met overheidsinstanties in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Daarnaast gebruikt Mollen Metaal ook persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, het versturen van uitnodigingen voor events, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. Mollen Metaal gebruikt uw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar: info@mollenmetaal.nl

Wettelijke grondslag verwerking

Mollen Metaal BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van u als de betrokkene. Als relatie van heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak die u met ons heeft gemaakt over uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten.

 

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Mollen Metaal BV heeft uw persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) verkregen:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres worden verstrekt door u, o.a. via het contactformulier op onze website, via persoonlijke contacten en/of door het overhandigen van uw visitekaartje.
 • Indien van toepassing worden geboortedatum, burgerservicenummers en identiteitsdocumenten direct verkregen van u als relatie.
 • Via uw bank ontvangen wij uw bankrekeningnummer na betaling van een factuur op het afschrift.
 • Uit de databestanden of de documentatie die u aan ons toevertrouwt of ter inzage heeft gegeven.

N.B. Via cookies op de website of door het gebruik van GA4 worden geen persoonsgegevens verzameld. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd. GA4 verzamelt gegevens over de duur van een website bezoek of de pagina’s die u bezoekt; deze gegevens zijn niet persoonsgebonden.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger binnen Nederland, in een derde land of aan een internationale organisatie

Alle softwareleveranciers, providers en data-opslagcentra waar Mollen Metaal BV gebruik van maakt, bijvoorbeeld voor webhosting en emailverkeer, voldoen aan de AVG en gebruiken uw persoonsgegevens conform onze richtlijnen.

Mollen Metaal BV conformeert zich qua gegevensverwerking op het vlak van privacy aan de werkwijze van grote nationale en internationale organisaties zoals Unit4, Rabobank, ING, Microsoft, Google, KPN, T-mobile of soortgelijke organisaties en providers op dit vlak en kan daar geen directe invloed op uitoefenen. Mollen Metaal BV houdt een verwerkingsregister bij waarin is opgenomen welke gegevens aan welke dienstverleners/verwerkers worden verzonden. Indien Mollen Metaal BV de privacybeschermingsmaatregelen van deze verwerkers voldoende in lijn acht met de zorgvuldigheid van privacybescherming die Mollen Metaal BV zelf hanteert en beschrijft in deze privacy-overeenkomst, conformeren wij ons aantoonbaar aan de privacy-overeenkomst en de beveiligingsmaatregelen van deze dienstverleners zoals gepubliceerd op hun website of op een andere wijze schriftelijk aan ons bekend zijn gemaakt. Indien wij deze zorgvuldigheid onvoldoende achten gaan we niet samenwerken met deze verwerker. Als de getroffen maatregelen beperkt zijn, is een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze dienstverleners waarin het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens conform de AVG wordt overeengekomen.

Waar mogelijk kiest Mollen Metaal BV voor de hoogste vorm van privacybescherming, indien deze organisaties daar een keuzemogelijkheid toe bieden.

Hoe lang bewaart Mollen Metaal persoonsgegevens?

Indien ons initiële contact niet tot een opdracht leidt of een nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd.

Relatiegegevens worden tot 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien Mollen Metaal BV wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden alleen verzonden via media die zich houden aan dezelfde privacy-regels als Mollen Metaal BV.

Verder houden wij ons aan de volgende regels:

 • Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.
 • Alle apparatuur die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens is beveiligd met antivirus-, antispam en anti-phishing software en met firewall-beveiligingssoftware en – hardware.
 • Onze apparatuur (smartphone, laptops en pc’s) is beveiligd via een wachtwoord dat periodiek wordt gewijzigd en/of via vingerafdrukherkenning en/of gezichtsherkenning.
 • Beeldschermvergrendeling is standaard.
 • De opslagmedia (USB-sticks, SD kaarten, harde schijf, etc. ) die wij gebruiken zijn versleuteld, waar mogelijk via de hoogste vorm van versleuteling die op dit moment toegankelijk is. Gebruik ervan wordt overigens zo veel mogelijk vermeden.
 • We zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en verstrekken in de regel geen persoonsgegevens aan externen.
 • Indien we externen inschakelen, zijn deze gehouden aan dezelfde verplichtingen; zij tekenen daartoe een overeenkomst, inclusief een geheimhoudingsverklaring, waarin zij verklaren uw persoonsgegevens geheim te houden.


– Wij gebruiken geen social media zoals Whatsapp en Facebook voor het versturen van persoonsgegevens

Relatiegegevens worden tot 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien Mollen Metaal BV wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

Datalek c.q. incidentenmanagement

Alhoewel door onze wijze van beveiliging van uw persoonsgegevens de kans op een datalek klein is, blijft dat altijd een mogelijkheid die voor kan komen. Bijvoorbeeld als per ongeluk een hyperlink wordt aangeklikt van een onbetrouwbare bron. In dat geval wordt direct de netwerkkabel uit de computer verwijderd, de wifi-verbinding verbroken, de computer uitgezet en onze ICT-beheerder ingeschakeld.

Bij een datalek wordt de volgende procedure gevolgd: Datalekken worden gedocumenteerd in het incidentenlogboek. Een voorbeeld van incidentenlogboek staat hieronder weergegeven. In het incidentenlogboek wordt weergeven waar het datalek zich bevindt, welke persoonsgegevens het betreft, op welke datum het datalek is ontstaan, wanneer het datalek is opgelost en hoe het de volgende keer voorkomen kan worden. De directie wordt direct geïnformeerd. De directie informeert de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als het datalek direct invloed heeft op uw privacy. Wij informeren u zodra er sprake mocht zijn van een datalek dat op u betrekking heeft.

 • Format Incidentenlogboek
 • Incidentenlogboek Persoonsgegevens:
 • Betreft de volgende gegevens
 • Datum ontstaan en oorzaak
 • Datum opgelost en gekozen oplossing
 • Hoe kan dit voorkomen worden.
 • Hoe en wanneer gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens?

Rechten van relaties

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, overdracht, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als relatie heeft u ook het recht Mollen Metaal BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mollen Metaal BV, neem dan contact op met de directie via onderstaande contactgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Meer informatie over de bovenstaande door Mollen Metaal BV getroffen waarborgen, voor een kopie van de getroffen maatregelen, voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen van uw persoonsgegevens door Mollen Metaal BV kunt u contact opnemen via info@mollenmetaal.nl .

Ook een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering van uw gegevens, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per email indienen. Hierbij kunnen wij u om uw identificatie vragen.

Met dank voor uw medewerking.

21 augustus 2018

G.J.J. Mollen
Mollen Metaal BV